خورشید عطارد ناهید زمین مریخ مشتری زحل اورانوس نپتون
عطارد
ناهید
زمین
مریخ
مشتری
زحل
اورانوس
نپتون
خورشید

تحت نظارت وف بومی

تحت نظارت وف بومی